Pere

Pere

L'Ajuntament de Móra d'Ebre va celebrar el 29 de febrer de 2016 una sessió plenària ordinària amb els punts de l'ordre del dia següent:

Abans de començar el Ple, l'alcalde, Joan Piñol, va pronunciar unes paraules de condol dedicades a la regidora i portaveu del grup d'ERC, Cinta Agné, pel recent traspàs de la seua mare.

Seguidament, l'alcalde va demanar d'incloure un punt a l'ordre del dia amb caràcter d'urgència referent al conveni sobre les connexions d'informació policial entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament perquè la Policia Local tingui accés a la base de dades dels Mossos d'Esquadra, la qual cosa es va aprovar.

1. Es va aprovar l'acta de la sessió anterior per unanimitat.

2. Es va donar compte de les resolucions i decrets d'Alcaldia aprovats des de la darrera sessió plenària.

3. Es va donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajustament corresponent al 4t. trimestre de l'any 2015.

4. Es va donar compte de l'informe de morositat corresponent al 4t. trimestre de 2015. En aquest trimestre el període la mitjana de pagament de factures a proveïdors es va elevar a 61,99 dies a causa de l'impacte que en la tresoreria municipal van suposar la realització i el pagament de les obres d'urbanització del passeig de l'Ebre. A data d'avui ja s'està tornant a complir el termini de 30 dies en el pagament de les factures als proveïdors.

5. Es va donar compte de l'informe d'execució del pressupost corresponent al 4t. trimestre de 2015. Tot i que el deute viu es mantenia per sobre del previst es va constatar una important disminució d'aquest deute, que va passar dels 8,75 milions d'euros d'ara fa cinc anys als 5,7 milions de l'actualitat.

6. Es va aprovar l'expedient 2/2016 de modificació de crèdit per suplement. Aquesta modificació, que no suposa un increment del pressupost, és causada per la instal·lació de climatització a la segona planta de la Biblioteca Comarcal. En concret, es va incrementar en 4.690 euros la partida inicialment prevista de 12.700 euros per fer front a aquesta actuació. Es va aprovar amb 11 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 2 abstencions (PSC).

7. Es va aprovar el padró municipal d'habitants a data 1 de gener de 2016, amb un resultat de 5.653 habitants de dret al municipi. Durant el 2015 es van produir 416 altes i 297 baixes al padró, amb la qual cosa el nombre d'habitants de Móra d'Ebre es va incrementar en 119 persones respecte a l'1 de gener de 2015. L'alcalde, Joan Piñol, va recordar que durant els últims anys es va depurar de manera conscient el padró d'habitants per adequar-lo a la realitat demogràfica de la vila, per la qual cosa va disminuir el padró en els darrers quatre anys. Ara bé, un cop feta aquesta regularització s'ha constatat com el municipi torna a créixer en població. Segons Piñol, actualment Móra d'Ebre és l'únic ajuntament de la comarca de la Ribera d'Ebre que creix en habitants. Unanimitat.

8. Es va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 8 sobre la taxa de cementeri municipal. En concret s'hi va incloure un nou fet imposable per a la concessió de dret funerari per columbari. La mesura s'adopta davant la previsió de construcció d'un nou equipament funerari al costat de l'actual tanatori del Polígon Industrial La Verdeguera, que comportarà l'ampliació del tanatori existent i la construcció d'un cremador. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha instal·lat columbaris al cementeri municipal que es posaran a disposició dels interessats a un preu de de 350 euros per columbari. El preu dels nínxols més barats actualment està fixat en 250 euros, mentre que el preu dels nínxols més habituals és de 650 euros. Quant a la taxa per al manteniment i la conservació dels columbaris i dels nínxols queda fixada en 6,20 euros anuals. Unanimitat.

9. Es va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 13 d'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic. L'objectiu d'aquesta modificació rau en la necessitat d'exigir a les companyies de serveis i als particulars que fan obres a la via pública que impliquen l'obertura de rases que restitueixin en perfectes condicions les infraestructures afectades. L'alcalde, Joan Piñol, va explicar que es vol garantir la reposició en temps i forma adequats dels desperfectes que s'ocasionen a la via pública quan s'efectuen treballs d'aquesta mena. L'alcalde va recordar que l'any passat es van invertir 450.000 euros en l'asfaltatge de carrers, la qual cosa obliga a prendre mesures per garantir la perfecta conservació de les vies urbanes. Unanimitat.

10. Es van aprovar les bases d'ajuts a famílies monoparentals. Aquestes bases són el fruit dels acords presos en l'anterior ple municipal arran d'una proposta del grup d'ERC, acceptada pel grup majoritari del govern, CiU, que va permetre aprovar amb ampli suport els pressupostos municipals de 2016. L'alcalde, Joan Piñol, va informar que es va crear una comissió amb tots els partits en la qual es van debatre i acordar les bases. La convocatòria queda condicionada a l'habilitació de la partida pressupostària corresponent perquè dins de 2016 es puguin concedir les ajudes. Unanimitat.

11. És el punt que es va incloure al principi de la sessió per procediment d'urgència. Es va aprovar el conveni sobre les connexions d'informació policial entre el Departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament de Móra d'Ebre perquè la Policia Local tingui accés a la base de dades dels Mossos d'Esquadra, amb informació sobre matèries de trànsit i de delictes. Unanimitat.

12. Es van debatre i aprovar quatre mocions presentades pels grups municipals.

a) Moció conjunta de CiU, ERC i PSC de suport a les mobilitzacions en contra del Pla hidrològic de la conca de l'Ebre. Es va aprovar per 12 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 en contra (PP).

b)  Moció subscrita per CiU i ERC de suport al banc d'ADN per a la identificació dels desapareguts durant la Guerra Civil. La portaveu d'ERC, Cinta Agné, va proposar que el cost de les proves d'ADN que s'efectuïn l'aboni l'Ajuntament. L'alcalde va respondre que es pot estudiar la proposta i determinar quina quantitat pot assumir el consistori, tot i recordar que en el pressupost d'enguany no hi ha partida per fer front a aquestes despeses. Es va aprovar per 12 a favor (CiU, ERC i PSC) i una abstenció (PP).

c) Moció conjunta de CiU i ERC de rebuig a la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Conselleria d'Afers Exteriors de la Generalitat. Es va aprovar per 10 vots a favor (CiU i ERC) i 3 abstencions (PSC i PP).

d) Moció presentada pel grup del PSC sobre els acords de la conferència del canvi climàtic de París de 2015. Es va aprovar per 12 a favor (CiU, ERC i PSC) i 1 abstenció (PP).

13. L'alcalde va donar compte compte d'un seguit d'informes de Presidència.

a) Va donar a conèixer el recent inici de les obres de reforma de les piscines d'estiu descobertes i el compromís de l'empresa adjudicatària d'enllestir els treballs abans del 24 de juny.

b) Va informar de la celebració de l'assemblea de l'AMAC (Associació de Municipis Afectats per Centrals Nuclears) en el decurs de la qual es va prendre un acord que implica una reducció de l'import de la quota que satisfà l'Ajuntament de Móra d'Ebre a aquesta organització i que suposarà una rebaixa de 4.500 euros anuals.

c) Va donar compte de les gestions que s'efectuen des de l'AMAC, la Mesa d'Alcaldes de l'Energia (MADE), el Consell Comarcal i diversos ajuntaments per demanar que el territori intervingui en la comissió que ha de regular l'aplicació de l'anomenat "impost nuclear". S'estima que un 10% d'aquest impost ha de destinar-se als municipis de les àrees nuclears d'Ascó i Vandellòs. Aquest 10% es vol repartir a raó d'un 66% a l'àrea d'Ascó i d'un 33% a l'àrea de Vandellòs.

d) L'alcalde també va anunciar que va demanar una entrevista amb el Ministeri de Cultura per tractar sobre l'expedient de l'1,5% cultural que afecta a la població morenca. Tot i la sol·licitud formal feta pel consistori encara no s'ha obtingut resposta. Malgrat això, l'alcalde va anunciar que la reunió se celebrarà gràcies a gestions polítiques fetes en paral·lel.

e) Va explicar que estan enllestides les bases per a l'adjudicació del mercadet setmanal dels divendres. Es preveu que opti a la licitació alguna empresa local.

f) Quant a la licitació del bar restaurant del Poliesportiu Municipal, l'alcalde va indicar que hores d'ara ja hi ha una oferta presentada en ferm i la previsió d'una segona oferta que s'espera que es presenti pròximament. També hi ha una tercera empresa que ha demanat informació sobre la concessió.

14. No hi va haver cap prec ni cap pregunta.


Els consistoris governats per la Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (CUP-PA) a la comarca del Priorat, els Guiamets i la Vilella Alta, demanen a l’actual junta del Consell Esportiu del Priorat (CEP) que doni explicacions sobre la gestió de l’entitat dels darrers anys.

En una carta enviada a l’actual presidenta del CEP, Roser Vives, els dos ajuntaments cupaires, com a membres de ple dret de l’entitat, juntament amb la resta de consistoris de la comarca, el Consell Comarcal del Priorat, les AMPA, els centres educatius i entitats esportives del Priorat, demanen a la junta actual del CEP que respongui a les informacions aparegudes durant les últimes setmanes als mitjans de comunicació sobre el deute i la gestió de l’entitat dels darrers anys.

La CUP Priorat creu absolutament necessari que Roser Vives informi els membres del CEP si l’actual junta de govern de l’entitat ha treballat per esclarir la situació
econòmica del CEP i si s’ha posat en contacte amb la Secretaria General de l’Esport, amb la Unió de Consells Esportius de Catalunya i amb les diferents entitats bancàries per esbrinar tots el deutes que té el CEP. Així mateix, demanen a la presidenta del CEP si sap quins membres de la junta del CEP van aprovar, sol·licitar i signar tant les subvencions i els ajuts que no han estat justificats com els crèdits bancaris contrets pel CEP.

Si, com la mateixa Roser Vives va declarar el passat 10 de febrer en una notícia aPrioratDiari.cat, quan ella va arribar a la presidència, es va trobar que no hi havia
ni actes ni comptabilitat de les juntes anteriors, i que davant el seu requeriment d’informació només va rebre la negativa de part de la junta anterior, els consistoris governats per la CUP també volen que la junta actual expliqui si va encarregar una auditoria exhaustiva sobre la situació econòmica del CEP o per què no ha
denunciat davant dels organismes corresponents aquestes irregularitats tan flagrants.

Com a membres de l’assemblea del Consell Esportiu del Priorat, els ajuntaments dels Guiamets i la Vilella Alta denuncien l’absoluta opacitat i la falta d’informació
sobre l’entitat i demanen que els membres del CEP tinguin accés a la documentació relacionada amb l’entitat, els deutes que aquesta ha contret i els ajuts i les
subvencions que ha sol·licitat en els últims anys; també li reclamen que convoqui una assemblea urgent del CEP perquè l’actual junta reti comptes de la seva gestió
davant de les entitats i les institucions que formen part del Consell Esportiu del Priorat.

 

font: http://www.naciodigital.cat/delcamp/prioratdiari/noticia/1552/ajuntaments/cup/demanen/explicacions/al/consell/esportiu


La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Móra d'Ebre ha convocat dos concursos adreçats a escolars i estudiants de la localitat sota el lema "Fem civisme a Móra d'Ebre". El primer concurs està adreçat a alumnat d'educació primària i és de contes il·lustrats. Hi podran participar els alumnes dels col·legis Lluis Viñas i Santa Teresa. El segon concurs és de cartells, per potenciar el civisme a la via pública, i va adreçat als alumnes d'ensenyament secundari obligatori de l'Institut Julio Antonio i del Col·legi Santa Teresa.
 
El termini de presentació dels originals finalitzarà el 15 d'abril. En el cas del concurs de contes il·lustrats, els premis consistiran en un llibre de record i un passi a les piscines d'estiu per als guanyadors de cada categoria. Quant al concurs de cartells, els premis consistiran en carregadors externs per a mòbils, memòries USB i carnets d'estiu de la piscina.

Ha tingut lloc a l'Ajuntament de Móra d'Ebre la signatura de l'acta de replanteig de l'obra de remodelació de les piscines municipals descobertes de la localitat, amb la qual cosa es dóna oficialment inici als treballs.
 
L'obra compta amb un pressupost de 511.164,50 euros IVA inclòs i inclou tres fases d'execució. La primera fase consta del desmuntatge i l'enderroc de les actuals instal·lacions, la construcció de nous vasos i la remodelació del vas principal adequats a les normatives actuals aplicables en aquesta mena d'instal·lacions. Les piscines es contruïran seguint el sistema de desbordament.
 
La superfície de la làmina d'aigua serà de 483,18 metres quadrats, la zona de platja i estança disposarà de 412,11 metres quadrats i la sala de màquines constarà de 108 metres quadrats. A més, es dotarà la instal·lació de sistemes de sanejament i depuració.
 
La segona fase de l'obra consistirà en l'adequació de l'edifici dels vestidors amb el reforç de l'estructura, la redistribució dels espais, els acabats i les instal·lacions d'acord amb la normativa vigent, 
 
Finalment, la tercera fase de l'obra s'ocuparà de l'enjardinament i la dotació de mobiliari exterior a la zona.

Aqui teniu disponible la galeria fotogràfica de la festa de carnestoltes que va tenir lloc a Garcia el passat 13 de febrer.


L'Associació de Dones de Móra d'Ebre ha celebrat avui els actes de la Festa de Santa Àgueda, patrona de les dones. Els actes centrals de la celebració han tingut lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, on s'ha celebrat el ple d'investidura de l'alcaldessa i les regidores de les dones de la capital de la Ribera d'Ebre.

 
La veïna Conxita Piñol Falcó ha rebut de mans de l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Piñol, la vara que representa el poder municipal, amb la qual cosa ha sigut investida alcaldessa de 2016. Les seues companyes al consistori femení són Càndida Delgado Mir, regidora primera, i Anna Maria Benito Peña, regidora segona, que han rebut la banda de part del tinent d'alcalde, Sixte Melchor, i de la regidora de l'Àrea Social, Montserrat Torres. Per la seua banda, Àngela Gabriel s'ha acomiadat del seu càrrec d'alcaldessa de les dones 2015, igual com les seues regidores: Carme Pujol i Natàlia Pellejà.
 
Després de la proclamació, els regidors i regidores oficials de l'Ajuntament i els hòmens que assistien a l'acte de proclamació del consistori femení han abandonat la sala perquè les veïnes assistents a l'acte celebressin a porta tancada la sessió plenària anual. En el decurs del ple, el consistori femení i les dones presents han tractat diferents temes que afecten la governança del poble i qüestions relacionades amb les dones que es poden millorar al municipi. Fruit del debat, s'ha elaborat una llista de peticions que ha sigut traslladada a l'alcalde, Joan Piñol, perquè l'estudiï i en doni compliment al llarg de l'any 2016.
 
Els actes han continuat amb lhomenatge de l'Associació de Dones a la sòcia més gran de l'entitat, la senyora Pepeta Descarrega Falcó, de 99 anys. Després ha tingut lloc una processó amb la imatge de la santa fins a l'església prioral, on s'ha oït missa, i, posteriorment, s'ha celebrat un sopar i una festa als locals de La Democràcia.

ZaideCuba ofereix l'espectacle Arroz con mango a La Llanterna teatre municipal de Móra d'Ebre, el dia 20 de febrer, a les 22.30 h. Aquest espectacle es basa en la interpretació d'un repertori de cançó catalana i pop català adaptat a ritmes caribenys. Preu de l'entrada, 7 euros; 5 euros en venda anticipada a l'Ajuntament de Móra d'Ebre.

 

Zaide Medium


Lo Pati- Centre d’Art Terres de l’Ebre engega aquest diumenge, 14 de febrer, una nova proposta que pretén apropar l’art contemporani a la ciutadania des d’un punt de vista més lúdic i distès. Es tracta de Los Vermuts del Pati i tindran lloc un diumenge al mes, ampliant d’aquesta manera l’horari habitual de Lo Pati, que, quan no hi ha activitats complementàries, obre divendres i dissabtes la tarda.

Concretament, la proposta consisteix en obrir el centre amb una visita guiada a les exposicions que hi hagi instal·lades, a càrrec d’artistes o comissaris que hi hagin intervingut. Així els visitants podran obtenir informació de primera mà i entendre millor cada exposició. Aquesta visita guiada es complementarà amb un vermut musical a la plaça que hi ha a l’entrada de l’equipament, entre el Museu Terres de l’Ebre i Lo Pati, sempre que el temps ho permeti, el que li dóna a l’activitat un aire més lúdic.

El vermut #1 tindrà lloc aquest diumenge a les 12:00 hores amb la visita a les exposicions Dissolution is the best solution for pollution i la col.lectiva Cauty said to Franco: What time is love?, a càrrec d’Alán Carrasco, un dels artistes de la col·lectiva, i Vicent Fibla, comissari de l’exposició i director de Lo Pati. El vermut, ofert per Casa Mariol de Batea, anirà acompanyat d’una sessió de discjòquei expressament plantejada per a l’ocasió, i en aquesta edició anirà a càrrec d’Edgar de Ramon.


Móra la Nova celebrarà el seu carnaval aquest cap de setmana, dies 12 i 13 de febrer. Per aquesta edició, la comissió de Festes ha decidit recuperar la figura del Rei Carnestoltes. Segons ha explicat la regidora de Festes, Míriam Vinaixa, “ens agrada introduir tradicions que es viuen arreu del país i que tenen tan bona acollida, és per això que enguany introduïm a la celebració del carnaval al nostre poble al Rei Carnestoltes”. 

El Rei Carnestoltes arribarà divendres a les 17.30 hores a la plaça Catalunya i una hora més tard hi farà el seu Pregó. Per a dissabte, s’ha programat la Rua que estarà precedida pel Rei Carnestoltes. La concentració serà a les 17.30 hores al Pavelló Firal. L’organització espera arribar a un nombre semblant de carrosses i de comparses, una vintena de cada, que recorreran diferents carrers de la població. El Carnestoltes 2016 finalitzarà amb una llonganissada popular a partir de les 21 hores i ball amenitzat per “Diverty Music”, al Pavelló firal.

 

IMG 0116


El 18 de febrer tindrà lloc al Teatre Municipal La Llanterna, de Móra d'Ebre, la xerrada "Futur a les teves mans", a càrrec de Joan Pahisa. L'acte, organitzat per Jurisa, començarà a les 19.30 h. L'Ajuntament de Móra d'Ebre és una de les organitzacions col"laboradores de la xerrada.

 

0001 40 Medium


Pàgina 12 de 15
13242_10151929090544908_270850243_n.jpg